ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ 20Ε ΤΟ ΜΗΝΑ!!

Διαγωνισμός για την “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας”

2021-11-13

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, για την "Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας".
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) .

Πηγή:

https://dad.gr/diagonismos-gia-tin-quot-promitheia-meson-atomikis-prostasias-quot/

googlecb95eb597669a27b