Ανακοίνωση για τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους

2021-06-02

Καλούνται όσοι εκ των Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης δράσεων-εκδηλώσεων έτους 2021 από το Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006, και στο άρθρο 66 του Ν. 4735/20 (επιπλέον μόνο για τα αθλητικά σωματεία, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που συμμετέχουν σε εθνικά πανελλήνια πρωταθλήματα) να υποβάλουν αίτηση έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, η οποία να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. 1. Αίτηση συλλόγου για την επιχορήγηση
  2. 2. Καταστατικό Συλλόγου, με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων.
  3. 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός και το έτος κατάθεσης στο Μητρώο του Πρωτοδικείου, καθώς και τυχόν μεταβολές.
  4. 4. Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. 
  5. 5. Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας (Έσοδα-Έξοδα) έτους 2020. 
  6. 6. Προϋπολογισμό (Έσοδα-Έξοδα) έτους 2021, συμπεριλαμβανομένου των δράσεων για τις οποίες ζητείται η επιχορήγηση.
  7. 7. Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια των στοιχείων δαπανών του έτους 2020 και υποβολή στο Δήμο αποδεικτικού ανάρτησης και φωτοτυπία των τιμολογίων.
  8. 8. Φορολογική ενημερότητα (άνω των 1.500€) και ασφαλιστική ενημερότητα (άνω των 3.000€).
  9. 9. Αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Π/Υ 2021 και του απολογισμού του 2020.

Όλοι οι φορείς θα καταθέσουν τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση έτους 2021 στο Δημαρχείο, στον τρίτο όροφο (Πρωτόκολλο) με κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου και στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών περισσοτερα εδω https://dad.gr/anakoinosi-gia-toys-athlitikoys-kai-politistikoys-syllogoys/