ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ 20Ε ΤΟ ΜΗΝΑ!!

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:25η και 26/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2021-12-20

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 20:00 (25η συνεδρίαση) και ώρα 21:30 (26η ειδική συνεδρίαση).

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με φυσική παρουσία, είναι απαραίτητη η κατάθεση στο Προεδρείο σχετικού αποδεικτικού.

Πρόσκληση 25ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 26ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου